TÜZÜK    YÖNETIM KURULU     ÜYELIK DERNEGIMIZ Hamburg ve Çevresİ Atatürkçü Düşünce Derneğİ Tüzüğü

§ 1. Derneğin adı, yeri ve çalışma yılı

Derneğin adı „Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği“dir.

Derneğin yeri Hamburg`tur.

Dernek, dernekler siciline kayıttan sonra e.V.olur.

Çalışma yılı takvim yılıdır.

 

§ 2. Derneğin amaçları

Mustafa Kemal Atatürk`ün düşünce, devrim ve eserlerini tanıtıcı, kültürel, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapar,

Yurttaşlarımızın Alman toplumu ile uyum sağlamalarını ve daha sıkı bir Türk-Alman dostluğu kurabilmelerini teşvik edici çalışmalar yapar,

Yurttaşlarımızın Türkiye` deki ve yurtdışındaki sosyal sorunlarına çözüm bulmaya çalışır,

Türk Kültür ve geleneklerini yaşatmayı içeren çalışmalar yapar,

Almanya`da yaşayan Türklerin yardımlaşmalarını ve birliğini teşvik edici çalışmalar yapar.

 

§ 3. Faaliyetler

Yurttaşlarımızın Alman toplumundaki hak ve ödevlerine ilişkin olarak aydınlatılması,

Almanya`da yaşayan Türk vatandaşlarının insanca yaşamasını sağlayacak her türlü girişimde bulunulması ve desteklenmesi,

Yurttaşlarımızın okul çağındaki çocuklarının ve gençlerimizin Türk Kültürü ile ilişkilerini sürdürebilmeleri için olanaklar yaratılması,

Atatürk devrimleri ve eserlerine ilişkin toplantılar, seminerler, konferanslar ve sergiler gerçekleştirilmesi,

Türk kültürünü, geleneklerini ve sanatını, Almanlara tanıtmak için olanaklar sağlanması, Tüzüğümüzde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışan derneklerle birlikte çalışılması

 

§ 4. Kamu yararı ve harcamalar

Dernek, kamu yararı yönetmenliğine göre yalnızca ve doğrudan kamu yararı amacıyla çalışmalar yapar,

Dernek herhangi bir kazanç sağlamak amacı için çalışmaz. Derneğin gelirleri sadece dernek amaçlarının erişiminde kullanılır. Üyeler dernek gelirlerinden pay almazlar. Üyeler dernekten ayrılışlarında veya derneğin feshi halinde dernek varlığından hiçbir istemde bulunamazlar

Dernek hiçbir kimseye, dernek amaçları için gerekli olmayan veya yapılan masraflar için nisbetinden fazla ödeme yaparak menfaat sağlamaz.

 

§ 5. Üyelik

Asıl Üyelik :

18 yaşını doldurmuş olmak, bu yaştan küçüklerin üyeliği ancak anababasının onayı ile mümkündür, Cumhuriyetçi, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerini benimsemiş olmak, Kamu yararına çalışan derneklere üye olmaktan menedilmemiş olmak, yukarıdaki şartları yerine getiren herkes derneğe üye olabilir.

HADD üyeliğine giriş, kişinin yazılı istemi ve Yönetim Kurulunun salt çoğunluunun onayı ile olur. Alınan karar başvuru sahibine engeç biray içinde yazılı olarak bildirilir.

Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından reddedilen kimse, bu istemini Genel Kurula getirebilir. Genel kurul kati kararı basit çoğunlukla verir.

Üyelik, ölüm, istifa, çıkarılma ile sona erer.

Üye istifasını yazılı olarak Yönetim Kurulu`na vermekle de üyelikten ayrılabilir. O zamana değin ödediği üye aidatları kendisine iade edilmez.

Bir üyenin dernek tüzüğüne aykırı ve derneğe zarar verici çalışmalarda bulunması halinde üyenin üyelikten çıkarılması Yönetim Kurulu`nun önerisi  üzerine Denetleme Kurulu`nun kararı ile gerçekleşir.Bu karar yazılı olarak  iletilir. Karara karşı dört hafta içinde Yönetim Kurulu`na yazılı olarak itiraz edilebilinir. Yapılan itiraz hakkında son kararı Genel Kurul basit çoğunlukla verir. O zamana değin üyenin, üyeliği dondurulur.

Yönetim Kurulu`nun önerisi ve Genel Kurul`un kararı ile Atatürkçü düşünceye hizmet etmiş veya etmekte olan kimselere Onursal Üyelik verilebilir.

Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

§ 6. Derneğin Organları

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu.

 

§ 7. Genel Kurul

Genel Kurul derneğin en üst organıdır. Yılda en az bir kere toplanır. Genel Kurul`da bütün reşit üyeler ve hükmi şahıslar oy sahibidirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından gündemi belirtilen bir davetiye ile en az iki hafta önceden toplantıya çağrılır.

Genel Kurul asıl üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Üyelerin %50 sinin olmaması halinde Genel kurul çağrısında belirtilerek, aynı gün bir saat aradan sonra salt çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle yapılır.

Genel Kurulu, toplantıda üyeler arasından seçilecek Divan başkanı, Başkan yardımcısı ve sekreterden oluşan bir heyet yönetir.

Genel Kurul`da özellikle gündemi, önerileri, kararları ve seçimlerdeki oylama  sonuçlarını içeren bir protokol tutulur. Protokol divan üyesi iki kişi tarafından  imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir.

 

§ 8. Genel Kurulun Görev ve yetkileri

Genel Kurul, Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporunu görüşür, Yönetim ve Denetleme Kurullarını aklar,

Dernek organlarını basit çoğunlukla seçer,

Tüzük değişiklikleri ancak dörtte üçten fazla oyla yapılabilir.

Üye aidatları Genel Kurul tarafından tesbit edilir.

Genel Kurul`da seçme ve seçilme hakkı yalnız 18 yaşını doldurmuş ve aidat   borcu olmayan üyelerindir.

Yönetim Kurulu gaye ve gerekçe göstererek Genel Kurulu olağanüstü  toplantıya çağırabilir. Bunun için gerekli olan,  Yönetim Kurulu`nun 2/3 çoğunluğu, veya Üyelerin 1/3 inin yazılı istemidir. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından engeç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

§ 9 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört ayrı oylamayla bir yıl için seçilen, Bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sayman, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri yapılan seçimde aldıkları oy sayısına gore tesbit edilir.

Oy eşitliği durumunda seçim eşit oy alan kişiler arasında tekrarlanır.

Dernek, Alman Medeni Yasasının 26.maddesine göre Başkan veya Başkan yardımcısı tarafından temsil edilir.

Banka hesabı işlemleri Başkan-Sayman veya Başkan yardımcısı-Sayman tarafından yapılır. Yönetim Kurulu kendi içinden bir üyeyi de görevlendirebilir.

Yönetim Kurulu çalışmalarını, Tüzüğün öngördüğü çerçevede birlik amaçları ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yürütür. Tüzükte başka bir oylama  düzenlemesi yoksa Yönetim Kurulu kararları basit çoğunlukla alınır. Eşit oy  halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

 

§ 10 Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Genel Kurulda basit çoğunlukla seçilen 3 asıl, bir yedek üyeden oluşur. Oy sıralamasına göre asıl ve yedek üye belirlenir.

Denetleme Kurulu, dernek hesaplarını, Yönetim Kurulu`na iki hafta önceden yazılı istemde bulunarak inceleyebilir.

Yönetim Kurulu`nun mali raporunu inceleyerek, Genel Kurul`a yazılı rapor verir.

Denetleme Kurulu, bir üyenin üyelikten çıkarılması hakkında Yönetim Kurulu`nun istemi üzerine üç hafta içinde karar verir. Neticeyi Yönetim Kurulu`na yazılı olarak iletir.

 

§ 11 Derneğin feshi

Derneğin feshi kararı ancak üye toplantısına gönderilen çağrıda Tüzüğe uygun olarak duyurulması ile alınabilir.

Üyeler dernekden ayrılmaları ya da derneğin dağılması veya feshedilmesi durumunda derneğin servetinden hak iddia edemezler.

Derneğin dağılması veya feshedilmesi veya amaçların ortadan kalkması halinde borçların ödenmesinden sonra geriye kalan servet sakat çocukları için çalışan bir derneğe kalır.

Bu Tüzük 26 Mart 1995 Pazar günü yapılan Kuruluş genel Kurulunda, kurucu delegeler tarafından kabul edilmiş, 3 Mayıs 1998 deki Genel Kurul`da §§ 5.6, 6, 7, 8.6, 9 (çıkarıldı), 10.4(daha önce §11) değiştirilmiştir.